Konkurs na logo Projektu Grundtvig

Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” ul. Żabia 31 w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza KONKURSU NA LOGO PROJEKTU GRUNDTVIGA „EUROPEAN CITIZEN TODAY” -„WSPÓŁCZESNY OBYWATEL EUROPY” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Wszystkie szczegóły w Regulaminie poniżej.

 1. Cele konkursu:
  • promowanie różnych kultur europejskich;
  • zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze, historii, tradycjach poszczególnych państw europejskich;
  • kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelstwa europejskiego;
  • popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej;
  • kształtowanie postaw otwartości na Unię Europejską rozumianą jako uznanie dla różnorodności w jedności;
  • poznanie europejskiego dziedzictwa jako jednego z najistotniejszych czynników tworzenia się Zjednoczonej Europy;
  • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej;
  • promowanie osiągnięć osób uzdolnionych twórczo;
  • wzbogacanie wiedzy na temat istotnych dla wybranych regionów miejsc, obiektów, zabytków.
 2. Tematyka:Uczestnicy konkursu w swoich pracach mogą odnieść się do wiedzy na temat kultury, historii państw europejskich, ale przede wszystkim do jednostki – mieszkańca Europy, który jest osobą dbającą o dobro rodziny i chcącą mieszkać w Zjednoczonej, zintegrowanej Europie.

  Można uwzględnić obraz Polski i jej znaczenie w Unii Europejskiej, relacje między poszczególnymi państwami europejskimi i ich rolę w społeczności zjednoczonej Europy.

  W logo projektu koniecznie muszą być zastosowane flagi wszystkich państw partnerskich z którymi współpracujemy w tym projekcie, czyli: Hiszpania, Portugalia, Włochy, Rumunia, Cypr, Polska oraz tytuł projektu w języku angielskim ”EUROPEAN CITIZEN TODAY”.

 3. Organizacja i przebieg konkursu:Warunki uczestnictwa:
  1. Konkurs adresowany jest do uczestników i kadry Projektu „Grundtvig” „EUROPEAN CITIZEN TODAY” -„WSPÓŁCZESNY OBYWATEL EUROPY”, którzy brali udział w spotkaniu dotyczącym w/w projektu w dniu 22 października 2013 roku.
  2. Jedna osoba do konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace.
  3. Każda praca powinna zawierać kartę informacyjną z imieniem, nazwiskiem, wiekiem, uczestnika konkursu
  4. Zgłoszenie swojej pracy do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów prac wraz z materiałami wizualnymi projektu oraz wykorzystanie zdjęć i innych przesłanych materiałów prac organizatora konkursu.
  5. Wszystkie prace należy dostarczyć do Pani Katarzyny Szostak-Religi (Pracownia Rękodzielnictwa).
  6. Prace dostarczone tylko w formie elektronicznej nie będą brane pod uwagę.
  7. Ostateczny termin dostarczenia prac: 26 listopada 2013 roku godz. 10.00.
 4. Techniki wykonania:
  1. Technika wykonania loga projektu jest dowolnym zastosowaniem jednej z podstawowych dziedzin twórczości artystycznej formą płaszczyznową, np.:
   • malarstwo;
   • rysunek;
   • grafika.
  2. Wielkość pracy nie może przekraczać formatu A4.
 5. Ocena prac:
  1. Pracę będą wybierane na 3 sposoby:
   • Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „SZANSA” wybierze dwie prace.
   • Poprzez głosowanie przez członków Stowarzyszenia „SZANSA” biorących udział w Projekcie „Grundtvig” „EUROPEAN CITIZEN TODAY” -„WSPÓŁCZESNY OBYWATEL EUROPY” – wybrane zostaną dwie prace.
   • Poprzez głosowanie na profilu Stowarzyszenia „SZANSA” na FACEBOOK’u – wybrane zostaną dwie prace.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 30.11.2013 roku.
  3. Sześć wybranych prac będzie zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.szansa.onecik.pl i na tablicy „Grundtvig’a” w siedzibie Stowarzyszenia SZANSA oraz wysłanych do koordynatorów odpowiadających za wybranie logo projektu (partner z Portugalii)
 6. Postanowienia końcowe: Ostateczne decyzje w sprawach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem, podejmie Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „SZANSA”.

POWODZENIA 🙂

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂