Działalność WTZ

 Działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej

Żabia 31
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Warsztat terapii zajęciowej, realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

 1. Realizacja przez warsztat zadań, o których mowa wyżej, odbywa się poprzez:
 1. ogólne usprawnianie;
 2. rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
 3. przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;
 4. rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
 5. rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.
 1. Warsztat jest placówką pobytu dziennego.
 2. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W przypadku ustalenia krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć zmniejsza się odpowiednio wysokość dofinansowania.
 3. Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, zwanym dalej “indywidualnym programem”, przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową warsztatu, o której mowa § 14 ust. 2.
 4. Indywidualny program określa:
  1. formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika;
  2. przewidywany zakres terapii;
  3. zakres i metody nauki zaradności osobistej;
  4. sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia;
  5. formy rehabilitacji społecznej;
  6. formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
  7. osoby odpowiedzialne za realizację programu.
 5. Warsztat zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnego programu.
 6. Warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat. Regulamin organizacyjny warsztatu określa w szczególności:
  1. prawa i obowiązki uczestnika warsztatu;
  2. sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach tzw. “treningu ekonomicznego” i gospodarowania nimi;
  3. organizację pracy i zajęć;
  4. sposób dowozu uczestników do warsztatu;
  5. obowiązki kierownika warsztatu w zakresie:
 • zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć,
 • planowania:
   • rozkładu zajęć w warsztacie,
   • przerw wakacyjnych uczestników warsztatu,
   • urlopów pracowników.
  1. Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług, wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii, przeznacza się – w porozumieniu z uczestnikami warsztatu – na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.
  2. Uczestnik warsztatu biorący udział w ramach indywidualnego programu w tzw. “treningu ekonomicznym” może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% najniższego wynagrodzenia.
  3. Do zakresu działania rady programowej warsztatu należy, w szczególności:
   • przygotowanie dla każdego uczestnika warsztatu, indywidualnego programu;
   • wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację indywidualnego programu;
   • dokonywanie, z udziałem uczestnika warsztatu, nie rzadziej niż raz na pół roku, oceny indywidualnych efektów rehabilitacji;
   • modyfikacja indywidualnego programu w zależności od potrzeb i oceny efektów rehabilitacji;
   • wskazywanie uczestnikowi warsztatu, jego przedstawicielowi ustawowemu, a w przypadku nieustanowienia takiego przedstawiciela – opiekunowi prawnemu, możliwości i form dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej;
   • wyrażanie opinii odnośnie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach tzw. “treningu ekonomicznego”;
   • dokonywanie, wspólnie z centrum pomocy, corocznej oceny efektów realizacji indywidualnych programów uczestników warsztatu.
Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂