Statut Stowarzyszenia SZANSA


STATUT

Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” i zwane jest w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z 1990r. Nr 14, poz. 86 i z 1996r. Nr 27, poz. 118).
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski

§4

Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski, nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem innego stowarzyszenia, związku stowarzyszeń lub innych organizacji.

§6

Stowarzyszenie podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym w Kielcach – Krajowym Rejestrze Sądowym i uzyskuje osobowość prawną oraz może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu.
§7

 1. Podstawowa działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na innych podstawach.

 

ROZDZIAŁ II
 

Cele i środki działania Stowarzyszenia
 

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. umożliwienie prawidłowego funkcjonowania społecznego osobom niepełnosprawnym ;
 2. tworzenie warunków do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i publicznym, w miarę ich indywidualnych możliwości;
 3. budowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnego członka społeczności lokalnej;
 4. przeciwdziałanie występowaniu patologii społecznej w środowisku osób niepełnosprawnych.

§9

Stowarzyszenie realizuje cele, o jakich mowa w §8, w szczególności poprzez:

 1. pomoc osobom niepełnosprawnym w przełamaniu barier psychicznych;
 2. uaktywnienie fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych;
 3. pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego;
 4. organizowanie rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej;
 5. nauka pokonywania barier architektonicznych;
 6. czynny udział w likwidacji barier architektonicznych;
 7. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
 8. zorganizowanie zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych;
 9. organizowanie kursów umiejętności poruszania się na wózku inwalidzkim;
 10. propagowanie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską realizowaną przez zespół aktywności społecznej;
 11. zapewnianie informacji i prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie:
  • ich podstawowych uprawnień i ulg,
  • orzecznictwa rentowego i poza rentowego,
  • sanatoriów i turnusów rehabilitacyjnych,
  • możliwości pracy,
  • płacenia podatków,
  • pomocy społecznej.
 12. wydawanie własnego informatora;
 13. organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia poprzez tworzenie i prowadzenie warsztatów grup środowiskowego wsparcia;
 14. inicjowanie i tworzenie grup samopomocowych dla rodzin niepełnosprawnych;
 15. nawiązywanie współpracy z Wolontariuszami w tym organizowanie dla nich szkoleń;
 16. ścisłą współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w kwestiach niepełnosprawności;
 17. budowanie wizerunku osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez kontakt z mediami, a w szczególności podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej, na ich potrzeby, umożliwienie im wypowiadania się w sprawach ich dotyczących oraz przedstawianie opinii publicznej ich osiągnięć życiowych, artystycznych i innych;
 18. tworzenie placówek (zajmujących się osobami niepełnosprawnymi), np. świetlice środowiskowe;
 19. prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji (dzieci i dorosłych) niepełnosprawnych, a także resocjalizację dzieci nieprzystosowanych społecznie.
 20. Tworzenie lub prowadzenie ośrodków wsparcia, placówek opiekuńczo- wychowawczych, środowiskowych domów samopomocy, placówek oświatowo- wychowawczych – w tym szkół specjalnych;
 21. Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej;
 22. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych, młodzieży i dzieci;
 23. Przygotowanie członków stowarzyszenia do aktywności na rynku pracy;
 24. Działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia;
 25. Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom;
 26. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku;
 27. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
 28. Prowadzenie działań w zakresie ochrony dóbr kultury narodowej;
 29. Działalność w dziedzinie sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.
 30. Promocja Powiatu Ostrowieckiego oraz wszystkich Gmin znajdujących się w obszarze administracyjnym Powiatu Ostrowieckiego poprzez sport i turystykę.

§10

Dla realizacji celu określonego w §8 Stowarzyszenie gromadzi środki pochodzące ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.

§11

Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe i rzeczowe przekazywane na jego działalność statutową oraz na pokrycie kosztów obsługi Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
 

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników;
 3. wspierających,
 4. honorowych.

§13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złożyła wypełnioną deklarację członkowską i została przez Zarząd przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba małoletnia poniżej 16 lat, w imieniu, której złoży wypełnioną deklarację członkowską przedstawiciel ustawowy i która zostanie przyjęta przez Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia.

§13.1
 

 1. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością, która jest uczestnikiem zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej na rzecz którego działa Stowarzyszenie, złożyła wypełnioną deklarację członkowską oraz została przez Zarząd przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia

§14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia – z wyłączeniem członków o których mowa w §13 ust. 3;
 2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym z wyłączeniem członków o których mowa w §13 ust. 3;
 3. zgłosić wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§14.1

Członek uczestnik ma prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
 2. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 3. uczestniczyć w zajęciach, zawodach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.;
 5. każdy członek uczestnik, który przestaje spełniać wymagania §13.1 może być członkiem wspierającym.

§15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. czynnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§15.1

Członek uczestnik ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. czynnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§16

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc rzeczową lub finansową i zostanie przez Zarząd przyjęta w poczet członków.
 2. Członek wspierający ma prawa określone w §14 pkt 3 i 4 Statutu oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 3. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym Stowarzyszenia działa za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie przedstawiciela.

 

§17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego oraz jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, dokonanego na piśmie skierowanym na ręce Zarządu;
 2. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące, pomimo uprzedniego upomnienia;
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu z powodu rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Stowarzyszenia, jak też na skutek działania na szkodę Stowarzyszenia;
 4. utraty praw publicznych przez członka Stowarzyszenia;
 5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§19
 

 1. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenia, zainteresowanym członkom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu.
 3. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, a jego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
 

Władze Stowarzyszenia
 

§20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków zwane dalej „Walnym Zebraniem”;
  2. Zarząd składający się z 5 osób (prezes, wiceprezes, 3 członków – wśród których zawsze musi być kierownik WTZ);
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Uchwały w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§21

W razie ustąpienia z Zarządu części członków w czasie trwania kadencji Zarząd może uzupełnić do swego składu brakującą ilość członków, nie więcej niż 1/3 ogółu członków Zarządu pochodzących z wyboru.

§22

Decyzje co do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w sytuacji określonej w §20 podejmuje Walne Zebranie Członków.

§23

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§24

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze, a raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. O terminie i miejscu obrad należy zawiadomić na piśmie wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania członków.

§25

Do podstawowych kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 2. wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu;
 3. wybór Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej;
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu;
 5. uchwalenie wysokości składek członkowskich;
 6. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz dokonywanie zmian w Statucie;
 7. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
 10. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

§26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i zasadniczo powinno obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków na stronie internetowej Stowarzyszenia i tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia lub pisemnie listem poleconym, telefonicznie, faksem lub drogą mailową, co najmniej na 3 dni przed terminem Zebrania.

§27

 1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
  1. w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków;
  2. w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych;
 2. Jednakże uchwały w sprawie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§28

 1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględniane są tylko głosy za i przeciw uchwale.
 2. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
 3. Z zastrzeżeniem §20 ust. 2 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§29

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  1. Prezes,
  2. Wiceprezes,
  3. oraz trzech członków (wśród których zawsze musi być kierownik WTZ).
 2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie.
 3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

§30

  Do kompetencji Zarządu należy:

 1. ścisła współpraca z kierownikiem Warsztatu;
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 4. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu;
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu wobec wszystkich władz, urzędów, sądów oraz osób fizycznych i prawnych, a także innych instytucji i organizacji;
 6. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
 7. dysponowanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień określonych przez Walne Zebranie;
 8. zwoływanie Walnych Zebrań;
 9. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków Stowarzyszenia;
 10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
 11. rozpatrywanie spraw między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 12. zaciąganie w imieniu stowarzyszenia zobowiązań wekslowych oraz finansowych w ramach wykonywania umów;
 13. zawierania umów cywilno-prawnych
 14. wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu.
 • Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.
  §31
  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu, uchwalany przez Walne Zebranie.
  3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

  §32

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
  3. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposobu wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji uchwalony przez Walne Zebranie.
  4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% członków Komisji.

  §33

   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
  2. kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
  3. kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd;
  4. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi oraz z żądaniami udzielenia przez Zarząd koniecznych wyjaśnień;
  5. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi;
  6. wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.

  §34

  1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
   1. upływu kadencji, przy czym za moment upływu kadencji określonej w §20 ust. 2 uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz;
   2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
   3. zrzeczenia się udziału w tych władzach;
   4. odwołanie przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną liczbą głosów.
  2. W wypadku nieudzielenia członkom Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
  3. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największe liczby głosów, z zastrzeżeniem §21 i §22.

  ROZDZIAŁ V
   

  Majątek Stowarzyszenia
   

  §35

  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
  2. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
  3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

  §36

  1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

  ROZDZIAŁ VI
   

  Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
   

  §37

  Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w §27 ust. 2 i §28 ust. 2.

  §38

  1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
  2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.
Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂